Lukket bølgekompensert merd

Fordelene med lukkede gjennomstrømningsanlegg i sjø er vel dokumentert med tanke på fiskens helse.

Searas utvikler en lukket bølgekompensert merd som reduserer bølgekrefter som virker på strukturer med store lukkede vannvolumer.

Merden designes etter de bølger og strøm som kan oppstå på lokalitet.


Merden er vist med et relativt grunt ytre  ringkammer (typisk 4m bredt og 1m dypt). Flytekragene er dimensjonert s.a. den indre kan gå under, mens den ytre alltid vil flyte på bølgene. Dette gir en bølgekompensering, der not over indre flytekrage hindrer fisk i å komme ut i det ytre volum.


Vann blir pumpet opp fra ønsket dyp og inn i kompenserings volum. I kompenseringsvolumet kan vannet skimmes for uønskede partikler som luselarver, alger etc.Vann strømmer så fritt gjennom not fra kompenserings kammer og inn i hovedmerd.


Innerste flyteelement er dimmensjonert i forhold til hva som er ventet med tanke på tetthets foskjeller mellom ytre miljø og inne i merden. Det ytre flytelegeme vil bli mindre belastet og alltid være flytende i overflaten. 


Ønsket fyllingsgrad sett i forhold til strøm vil også påvirke dimensjonering av det indre oppdriftselement.