RAS Fjord

RAS Fjord

SeaRas AS vil bringe RAS teknologi ut i sjø, der lukkede fleksible merder med multiple flytekrager utenfor den sentrale merde, danner ringvolum for behandling av vann. Denne innovative merdteknologien muliggjør komplette RAS anlegg, designet for resirkulering, rensing og «null-utslipp», flytende i sjø. Trommelfilter, Biofilter, protein skimming, UV-behandling og O2 tilførsel utføres i det indre kretsløp i anlegget. En egen lukket merd for full rensing av avløpsvann og utfelling av fosfor, m.m. sørger for gjenvinning av næringsstoffer før vannet slippes ut.

Nasjonens mål om å 5 doble produksjonen av oppdrettsfisk må sees i lys av FNs bærekraftmål; økt matproduksjon og kontroll med klimaendringene. Dette gir store teknologiske utfordringer til en næring som skal vokse. Det ble søkt Fiskeridirektoratet om støtte i form av utviklingstillatelser for prosjektet RASFjord. Avslaget er anket.


RASFjord bygger på den samme SeaRAS® Reaktor som RASLand. Karet og ringvolumene er av duk og med fleksible flytekrager. Searas AS vil gå videre med RASFjord når RASLand er implementert. En kombinasjon av RASFjord og RASLand kan være interessant for mange aktører som sliter med tilgjengelig areal i strandsona.SeaRAS Aquaduct vil også i RASFjord være den sentrale komponent for forflytning og behandling av vann fra senter merd ut til ytterste ringkammer. 


CO2 lufting med ejektor i ringvolum gir en særdeles god effekt


Protein skimming i ringvolum fjerner effektivt partikler ned mot 1 mikrometer


Beltefilter for fjerning av større partikler og fôrrester.


MBBF i sirkulær bevegelse i ringvolum gir et effektivt biofilter uten dødsoner.


Oksygenering og lufting  som siste behandling.


O2 tilsats ved behov


Løsning for forflytning av fisk


Meget enkelt å endre størrelsene på vannbehandlings kamrene. (dukbasert)


Rengjøring. Tilkomst over alt.


Energieffektivt